تلویزیون سونی

sonytehran.ir

انواع تلویزیون سونی

 سونی تهران

خرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x75j

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 98bzl50

قیمت اصلی 440,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 430,000,000 تومان است.
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X95L

قیمت اصلی 320,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,000,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x95j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X90L

قیمت اصلی 169,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,900,000 تومان است.
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x90k

قیمت اصلی 158,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X85L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 85x85k

قیمت اصلی 117,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85x85j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X80L

قیمت اصلی 108,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 101,500,000 تومان است.
تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85X77L

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 85A90j

قیمت اصلی 230,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 215,000,000 تومان است.
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 77A80L

قیمت اصلی 280,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 267,000,000 تومان است.
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X95L

قیمت اصلی 195,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 188,000,000 تومان است.
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x95k

قیمت اصلی 165,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x95j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X90L

قیمت اصلی 115,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,500,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x90k

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x90j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X85L

قیمت اصلی 97,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 91,000,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x85k

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75x85j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X80L

قیمت اصلی 80,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,400,000 تومان است.
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x80k

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 75x80j

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x95k

قیمت اصلی 117,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 113,000,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x95j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X90L

قیمت اصلی 78,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 73,800,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x90k

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x90j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X85L

قیمت اصلی 68,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 59,400,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x85k

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x85j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X80L

قیمت اصلی 53,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,100,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 65x80k

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65x80j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X77L

قیمت اصلی 47,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,500,000 تومان است.
تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x9500H

قیمت اصلی 57,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 53,000,000 تومان است.
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X90L

قیمت اصلی 66,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 61,300,000 تومان است.
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x90k

قیمت اصلی 58,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 53,700,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x90j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X85L

قیمت اصلی 49,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,800,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x85k

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x85j

تماس بگیرید
جشنواره

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X80L

قیمت اصلی 40,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,350,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x80k

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x80j

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X77L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55x75k

قیمت اصلی 34,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,400,000 تومان است.
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 55A80J

قیمت اصلی 63,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 56,600,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 50X80L

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x80k

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,870,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x80j

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 50X77L

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 50x75k

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 49x8000H

تماس بگیرید

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 49x7500H

تماس بگیرید
جشنواره

تخفیف های ویژه

تلویزیون سونی مدل 43x77l

قیمت اصلی 26,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,000,000 تومان است.

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 65X95L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 55X95L

تماس بگیرید

تلویزیون سونی

تلویزیون سونی مدل 75X77L

تماس بگیرید

شیک

خرید انواع

سیستم های صوتی

در سونی تهران

sonytehran.ir shake
sonytehran.ir v90
sonytehran.ir shake soy

سیستم صوتی

شیک سونی v83

تماس بگیرید
جشنواره

سیستم صوتی

شیک سونی مدل XV-900

قیمت اصلی 32,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,750,000 تومان است.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
جشنواره
قیمت اصلی 26,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,740,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 20,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,390,000 تومان است.
تماس بگیرید
جشنواره
قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 31,780,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 58,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 54,800,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,690,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,940,000 تومان است.

ساندبار

ساندبار سونی
در فروشگاه سونی تهران

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
جشنواره
قیمت اصلی 51,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 47,500,000 تومان است.

جی بی ال

ساندبار jbl 9-1

تماس بگیرید

جی بی ال

ساندبار jbl 2-1

تماس بگیرید
جشنواره
قیمت اصلی 22,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,000,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 23,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,000,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 14,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,430,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 16,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,480,000 تومان است.
تماس بگیرید
جشنواره
قیمت اصلی 12,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 7,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,090,000 تومان است.

تخفیف های ویژه

ساندبار سونی مدل HT-RT3

تماس بگیرید
تماس بگیرید

جی بی ال

جی بی ال

ساندبار jbl 2-1

جی بی ال

ساندبار jbl 9-1

جشنواره
جشنواره
جشنواره
+
ناموجود
جشنواره
جشنواره
جشنواره
جشنواره

یاماها

تلویزیون سونی
yamaha

انواع ساندبار یاماها

جشنواره
+
ناموجود

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها مدل YAS-207

قیمت اصلی 10,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.
جشنواره

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها مدل YAS-209

قیمت اصلی 23,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 22,000,000 تومان است.
جشنواره

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها srb 20

قیمت اصلی 13,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,800,000 تومان است.

ساندبار یاماها

ساندبار یاماها yas 109

تماس بگیرید

پلی استیشن

جشنواره
+
ناموجود
قیمت اصلی 22,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,500,000 تومان است.
+
ناموجود
+
ناموجود
تماس بگیرید
+
ناموجود
تماس بگیرید
جشنواره
+
ناموجود
قیمت اصلی 24,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,300,000 تومان است.
جشنواره
قیمت اصلی 31,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000,000 تومان است.
+
ناموجود
تماس بگیرید

لوازم جانبی

انواع لوازم جانبی
در فروشگاه سونی تهران

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

مطالب مفید

راهنمای اتصال گوشی به تلویزیون سونی

امروزه، با پیشرفت فناوری و ارتباطات، توانایی اتصال گوشی هوشمند به تلویزیون سونی نه تنها یک ویژگی جذاب است، بلکه یک ضرورت نیز به شمار [...]

ادامه متن
اندروید تی وی

با آشنایی با برنامه‌های اندروید تی وی، می‌توانید به راحتی از برنامه‌های محبوبتان لذت ببرید. اینجا برنامه کاربردی اندروید تی وی که باید روی تلویزیون [...]

ادامه متن
گوگل تی وی

گوگل تی وی یک سرویس پخش محتواست که توسط گوگل ارائه می‌شود. این سرویس به کاربران این امکان را می‌دهد تا محتوای ویدیوی آنلاین را [...]

ادامه متن
اتصال گوشی به تلویزیون سونی

با پیشرفت تکنولوژی، تلویزیون‌های هوشمند سونی امکانات متنوعی از جمله اتصال به گوشی یا تبلت را ارائه می‌دهند. این قابلیت به شما این امکان را [...]

ادامه متن
چرا تلویزیون سونی؟

تلویزیون‌های سونی به دلیل انتخاب تکنولوژی‌های پیشرفته و کیفیت تصویر برجسته‌ای که ارائه می‌دهند، جلب توجه می‌کنند. از جمله عوامل تاثیرگذار این استفاده استفاده از [...]

ادامه متن
برند JBL

James Bullough Lansing از دهه 1940 فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز به عنوان یکی از پیشوایان در صنعت تجهیزات صوتی شناخته [...]

ادامه متن
آشنایی با امکانات تلویزیون سونی

تلویزیون‌های سونی به عنوان یکی از معتبرترین و پرطرفدارترین برندهای تلویزیون در دنیا شناخته می‌شوند. سونی تلویزیون‌های متنوعی را با اندازه‌ها، امکانات و فناوری‌های مختلف [...]

ادامه متن
تفاوت تلویزیون CTR و OLED

در طی سال‌های اخیر، برخی از نکاتی که هنگام خرید تلویزیون مدنظر قرار می‌گرفت تغییر کرده‌اند. پیش‌تر تلویزیون‌های هوشمند بر سر گسترده‌ترین و به روز‌ترین [...]

ادامه متن
نحوه حمل تلویزیون در اسباب کشی

**انتخاب مکان مناسب برای تلویزیون**: قبل از شروع هر مرحله‌ای، مکان مناسبی برای تلویزیون خود انتخاب کنید. این مکان باید ایمن و مناسب برای بسته‌بندی [...]

ادامه متن
تلویزیون‌های‌ سونی سری‌ L

برای نشان دادن تعلق انواع کالاها به هر دسته‌بندی خاص، از اعداد و حروف ویژه‌ای استفاده می‌شود. به طور مثال، هر یک از کلاس‌های A،Z [...]

ادامه متن
سایز مناسب تلویزیون سونی

تعیین سایز مناسب تلویزیون برای متراژهای مختلف خانه، به میزان فضای موجود در اتاق و نیازهای شما بستگی دارد. اما برای راهنمایی شما، این یکپارچه‌سازی [...]

ادامه متن
ساندبارهای سونی

تجربه صوتی بی‌نظیر برای سرگرمی و سینمای خانگی ساندبارهای سونی یکی از برترین انتخاب‌ها در دنیای صوتی هستند. با ویژگی‌ها و کیفیت بالای خود، این [...]

ادامه متن
برند JBL

برند JBL  برند JBL یکی از برندهای معروف و محبوب در صنعت صدا است. این برند متعلق به شرکت Harman International است که در زمینه [...]

ادامه متن
4 تا از بهترین تلویزیون سونی در سال 2023

A95K OLED بهترین تلویزیون سونی که ما تست کرده ایم، سونی A95K OLED است. این تلویزیون چشمگیر به لطف فناوری پنل QD-OLED کیفیت تصویر فوق [...]

ادامه متن
تاریخچه شرکت سونی

تاریخچه شرکت سونی شرکت سونی در سال 1946 با همکاری ایبوکا ماسارو و آکیو موریتا با نام Tsushin Kogyo (شرکت مهندسی ارتباطات از راه دور توکیو) تاسیس شد. [...]

ادامه متن